• خــانه
  • مقاله
  • نقدي بر نظريه «حركت جوهري» ملاصدرا و تأثير آن در فهم او از آيات قرآن