• خــانه
  • مقاله
  • جبر فلسفی از نگاه قاعده ضرورت سابق (نقد و بررسی‌ قاعده «الشیی‌ء‌ ما‌ لم یجب لم یوجد»)