• خــانه
  • مقاله
  • نقد نظر فلاسفه در مورد تجرد روح و فرشتگان (نقد فلسفه در آثار علامه مجلسی ـ 6)