• خــانه
  • مناظره
  • مناظره آیات سیدان و جوادی پیرامون مساله معاد از نگاه شریعت و فلسفه