• خــانه
  • گفت و گو
  • بر اساس وجود شناسی فلسفی و عرفانی اساسا تقابل توحید و شرک و حق و باطل موضوعیت خود را از دست می دهد