• خــانه
  • گفت و گو
  • آیت الله شیخ سند بحرانی: ما خودمان را از فضای بیکران وحی محروم کرده ایم و این خیلی دردناک است